Preloader Close

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều những vướng mắc trong việc phân loại hàng hóa. Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng phân loại loại hàng hóa của mình, Công ty Lacco sẽ cung cấp cho các bạn hệ thống các văn bản quy định về phân loại hàng hóa và những lưu ý trong việc phân loại hàng hóa để các doanh nghiệp, cá nhân xuất nhập khẩu dễ dàng hơn trong việc khai báo hải quan.

Cập nhật hệ thống các văn bản quy định về phân loại hàng hóa

I. Văn bản về phân loại hàng hóa

- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

-Thông  tư số 17/2021/TT-BTC sửa đổi TT số 14/2015/TT-BTC

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính;

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015

- Luật Hải quan số 54/2014 ngày 23/06/2014;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của; 

- Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

- Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, 

- Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 sửa đổi bổ, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC 

- Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính

- Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan về quy trình phân loại và áp- dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

II. Văn bản chấn chỉnh về phân loại hàng hóa

Cập nhật hệ thống các văn bản quy định về phân loại hàng hóa

Công văn 4503/TB – TCHQ ngày 03/7/2020 Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp triển khai công tác phân tích, phân loại và kiểm định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan

Công văn  4798/TCHQ-TXNK ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện công tác báo cáo vướng mắc phân loại hàng hóa

Công văn 2852/HQTPHCM-TXNK ngày 19/10/2022 của Cục Hải quan Thành phố HCM về việc chấn chỉnh nghiệp vụ phân loại hàng hóa

Công văn số 3004/HQTPHCM-TXNK ngày 02/11/2022 về việc thống kê văn bản hướng dẫn phân loại hàng hóa

III. Những vấn đề cần lưu ý khi phân loại hàng hóa 

1. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 

Nguyên tắc: Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất 

Phân loại, đối với một số trường hợp đặc biệt:

-  Chú giải chi tiết Danh mục HS; Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO; Chú giải bổ sung Danh mục AHTN; Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

- Sử dụng Danh mục HS

- Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý.

- Ban hành văn bản sửa đổi, hướng dẫn phân loại

2. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

Phân loại:

-  Máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục HH xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.

- Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a thuộc 6 (sáu) quy tắc tổng quát

Theo dõi Danh mục: Theo dõi trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị (theo mẫu số 02/PTDTL-DMTB/2015)

3. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015

Hết lượng hàng hóa nhập khẩu:

- Trường hợp 1: Làm thủ tục tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau:    Lãnh đạo Chi cục Hải quan làm thủ tục cuối cùng xác nhận và gửi bản chính đến Chi cục Hải quan cấp phiếu theo dõi trừ lùi để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

- Trường hợp 2: Chi cục Hải quan tiếp nhận danh mục đồng thời là Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu: thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Kiểm tra sau thông quan:

Công văn số 2119/TCHQ-TXNK ngày 30/3/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về kiểm tra sau thông quan khi thực hiện Điều 7, Điều 8.

4. Thông tư số 17/2021TT-BTC ngày 26/02/2021 

Khoản 2 Điều 1: Hồ sơ - yêu cầu - phân tích:

- Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa 

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật

Khoản 3 Điều 1: Gửi mẫu

Cơ quan hải quan là đơn vị gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không giao cho người khai hải quan chuyển mẫu.

5. Thông tư số 17/2021TT-BTC ngày 26/02/2021

Cập nhật hệ thống các văn bản quy định về phân loại hàng hóa

Khoản 4 Điều 1: Thẩm quyền

- Sửa đổi thẩm quyền: Cục Kiểm định hải quan ban ban hành Thông báo kết quả phân loại

- Quy định về tính pháp lý: Chi cục Kiểm định ban ban Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa;

- Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (theo mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021   

Khoản 6 Điều 1: Nguồn thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu

- Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

-Văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;

6. Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 

Kiểm tra:

- Kiểm tra: hồ sơ, mô tả hàng hóa, mã số, mức thuế, thực tế hàng hóa tại khâu thông quan (tra cứu MHS, Hcas, các tài    liệu, chứng từ, khai mức thuế suất thủ công ( ký hiệu M)…;

- Kiểm tra tờ khai luồng xanh, chuyển thông tin rủi ro để KTSTQ trong vòng 60 ngày  

Xử lý kết quả: 

- Kịp thời 

- Đúng khai báo : thông quan; cập nhật  1.01.04 (MHS)

- Không đúng khai báo : yêu cầu DN khai bổ sung, ấn định, xử phạt VPHC; IDA 01/EDA 01; cập nhật 1.01.07 (MHS)

Lấy mẫu:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư 14/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ tài chính.

Không lấy mẫu yêu cầu phân tích để phân loại:

Hàng hóa đã được định danh hoặc có thể xác định được đầy đủ các tiêu chí theo Chú giải HS; Hàng hóa đã có hướng dẫn phân loại còn hiệu lực hoặc đã có kết quả phân loại; Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế; Hàng hóa có tên hàng theo khai báo không đầy đủ, Hàng hóa thuộc “Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại”

Nghi ngờ:

- Chỉ yêu cầu lấy mẫu kiểm định các tiêu chí kỹ thuật theo quy định tại Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. (không phân loại)

- Mục 13 Phiếu yêu cầu phân tích: Nêu rõ cơ sở nghi ngờ MS khai báo, MS nghi ngờ, tiêu chí yêu cầu phân tich, ghi chỉ đạo của Trực ban trực tuyến, chuyên đề của TCHQ (số/ngày văn bản)

Điều 27 Kiểm tra mã số hàng hóa, mức thuế đối với hàng hóa đã được thông quan:

Kiểm tra, rà soát kỹ các thông tin liên quan đến hàng hóa của các lô hàng đã được thông quan, tra cứu cơ sở dữ liệu 

Đủ cơ sở xác định mặt hàng khai báo sai mã số 🡺 Ấn định, xử lý vi phạm

Chưa đủ cơ sở để xác định khai báo sai mã số 🡺 yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin hoặc lấy mẫu thực hiện phân tích. 

Điều 28: Xử lý vướng mắc về mã số, mức thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra:

Đối chiếu với các quy định tại các văn bản, chính sách liên quan 

Khi áp dụng thông báo kết quả phân loại, công văn hướng dẫn về mã số: Phải đảm bảo về bản chất hàng hóa của hai lô hàng này giống hệt nhau (có cùng mô tả hàng hóa, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất)

Không áp dụng phân loại hàng hóa chỉ dựa theo tên gọi hay các thông tin thương mại của hàng hóa.

7. Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021

Điều 10: Ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Trường hợp Chi cục Kiểm định hải quan tiếp nhận mẫu theo phiếu yêu cầu phân tích của Chi cục 🡺 Chi cục Kiểm định gửi 02 bản giấy tới đơn vị yêu cầu phân tích. Đơn vị yêu cầu phân tích gửi 01 bản giấy Thông báo tới Doanh nghiệp

Trường hợp Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (ID chỉ đạo của Trực ban Trực tuyến,...) 🡺 Chi cục Kiểm định hải quan gửi 01 bản giấy Thông báo tới Doanh nghiệp, 01 bản giấy Thông báo tới Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Điều 13: Ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Trường hợp Chi cục Kiểm định hải quan tiếp nhận mẫu theo phiếu yêu cầu phân tích của Chi cục 🡺 Cục Kiểm định gửi 02 bản giấy tới đơn vị yêu cầu phân tích. Đơn vị yêu cầu phân tích gửi 01 bản giấy Thông báo tới Doanh nghiệp.

Trường hợp Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (ID chỉ đạo của Trực ban Trực tuyến,...) 🡺 Cục Kiểm định hải quan gửi 01 bản giấy Thông báo tới Doanh nghiệp, 01 bản giấy Thông báo tới Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Điều 14: Xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa

Thông báo về kết quả phân loại và đề nghị trưng cầu giám định Thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm định hải quan.

Điều 15: Xử lý khiếu nại

Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa

+ Chi cục Kiểm định HQ chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Cục Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần hai

Thông báo về kết quả phân loại 

+ Cục Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Tổng cục Hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần hai

Phụ lục II: Danh mục hàng hóa không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại

53 /97: Chương hàng hóa

Ngoài ra, các bạn hãy tìm hiểu chi tiết thêm một số văn bản quy phạm pháp luật về về phân loại hàng hóa như:

  • Thông báo số 4503/TB-TCHQ ngày 03/7/2020
  • Công văn số 4798/TCHQ-TXNK ngày 11/10/2021
  • Công văn số 2852/TCHQ-TXNK ngày 19/10/2022
  • Công văn số 3004/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2022.

Hy vọng với những chia sẻ về Hệ thống, cập nhật các văn bản quy định về phân loại hàng hóa mà công ty Lacco cung cấp sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết về hơn về việc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và nắm rõ quy trình, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong quá trình khai báo hải quan, chuẩn bị thủ tục xuất nhập khẩu, nếu các bạn có gặp vướng mắc, khó khăn hãy liên hệ đến công ty Lacco forwarder để được hỗ trợ cụ thể các thông tin.

Chi tiết liên hệ:

Email: info@lacco.com.vn 

Hotline: 0906 23 55 99 

Website: https://lacco.com.vn 

Chia sẻ

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99