VPDD có được nhập khẩu hàng (không thanh toán) từ Thương nhân nước ngoài cho việc xúc tiến kinh doanh cho thương nhân nước ngoài

Câu hỏi: 

Chúng tôi là VPDD cho công ty nước ngoài tại VIỆT NAM. Công ty mẹ tại nước ngoài muốn cho đối tác kinh doanh tại việt nam mượn máy đầm (miễn phí) khi họ sử dụng sản phẩm của công ty thông qua VPDD. Vì thế cho chúng tôi hỏi VPDD có được nhập khẩu theo loại hình H11 (không thanh toán) từ cty mẹ ở nước ngoài để cho đối tác kinh doanh tại việt nam mượn(miễn phí ) phục vụ cho mục đích kinh doanh của cty mẹ ở nước ngoài hay không ?

Trả lời: 

1. Văn bản quy định về Văn phòng đại diện

– Căn cứ Điều 18 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

“Điều 18. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện

1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.

4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

          – Căn cứ Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

“Điều 30. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.”

Như vậy, các hoạt động (trong đó có việc làm thủ tục xuất nhập khẩu) liên quan đến kinh doanh sẽ không thuộc nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện. Tuy nhiên, Trưởng VPĐD có thể ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu khi có có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: HQDN

Ảnh: Luật Hùng Sơn