thuế chống phá giá

Câu hỏi:

1. Những mặt hàng nào đang bị áp thuế chống phá giá ở Việt Nam ?

2. Việc tính và nộp thuế chống phá giá ở Việt nam hiện nay thực hiện theo văn bản nào?

3 Văn bản 17707/BCT-TCHQ 14/12/2016 còn hiệu lực không?

Trả lời: 

  1. Hiện tại hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tại Thông báo kèm theo các Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 05-09-2014, 818/QĐ-BCT ngày 03-03-2016, 3584/QĐ-BCT ngày 01-09-2016, 3559/QĐ-BCT ngày 05-09-2016, 3993/QĐ-BCT ngày 05-10-2016, 1849/QĐ-BCT ngày 23-05-2017, 2754/QĐ-BCT ngày 20-07-2017, 3877/QĐ-BCT ngày 15-10-2018, 4243/QĐ-BCT ngày 12-11-2018, 4244/QĐ-BCT ngày 12-11-2018, 940/ QĐ-BCT ngày 16-04-2019, 1711/QĐ-BCT ngày 18-06-2019, 880/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công thương.

  Công ty có thể tra cứu các mặt hàng bị áp dụng thuế chống bán phá giá tại các Quyết định nêu trên tại trang web của Bộ Công thương

  2. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế chống bán phá giá được quy định tại Mục 4 Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chinh

  3. Hiện tại chưa có văn bản thay thế hay bãi bỏ công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Ảnh: Internet

Nguồn: HQDN