Thủ tục đối với hàng SXXK và hoàn thuế

Câu hỏi: 

Chúng tôi có 1 lô hàng nhập nguyên phụ liệu về để sx hàng xuất khẩu, do chưa hoàn thành thủ tục khai báo CSSX với Chi cục Hải quan nên chúng tôi đã nhập lô hàng đầu tiên này loại hình A11 và nộp thuế. Từ lô hàng thứ 2 trở đi chúng tôi đã đăng ký thủ tục thông báo CSSX xong, đã được Chi cục Hải quan nơi đăng ký ra biên bản kiểm tra đạt yêu cầu. Vậy i: – Nguyên phụ liệu của tờ khai A11 đã nhập trước khi có biên bản kiểm tra CSSX của cơ quan Hải quan chúng tôi có được cho vào báo cáo quyết toán không? có được coi là nguyên liệu để sx hàng xuất khẩu không? – Chúng tôi phải làm thủ tục gì để hợp thức hóa phần nguyên liệu trên cho khai báo hàng sxxk? – Thuế đã nộp chúng tôi có được hoàn lại không và thực hiện theo quy định nào? Kính mong tư vấn và trích dẫn các quy định để chúng tôi thực hiện cho đúng.

Trả lời: 

1. Về việc báo cáo quyết toán

Căn cứ điểm 2 công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan quy định:

2. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định, sau khi sản xuất ra sản phẩm mà doanh nghiệp tìm được thị trường xuất khẩu thì hoạt động này được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không phải thực hiện báo cáo quyết toán; cơ quan Hải quan quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã nộp”.

Theo quy định trên, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định thì không phải thực hiện báo cáo quyết toán.

2. Về việc hoàn thuế

Căn cứ khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

“3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Theo quy định trên, chỉ trường hợp công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì mới được hoàn thuế nhập khẩu trên số sản phẩm xuất khẩu loại hình XSXXK có sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập kinh doanh từ trước.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: HQDN , ảnh: Internet