Thống nhất phân loại máy rải nhựa bê tông nhựa và máy cào bóc mặt đường

(HQ Online) – Những vấn đề vướng mắc trong việc phân loại hai mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa và máy cào bóc mặt đường đã được Tổng cục Hải quan và Bộ Giao thông vận tải thống nhất xử lý.

Trước đó, trong quá trình thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam từ chối cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa bê tông nhựa và máy cào bóc mặt đường do doanh nghiệp khai báo mã HS mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa vào nhóm HS 84.79 và máy cào bóc mặt đường vào nhóm HS 84.30; trong khi tại Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 41 phân loại các mặt hàng này vào nhóm 8705.Theo đó, mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa vào nhóm HS 84.79 và máy cào bóc mặt đường vào nhóm HS 84.30; các mặt hàng này thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo quan điểm của cơ quan Hải quan thì mặt hàng máy rải nhựa bê tông nhựa vào nhóm HS 84.79 và máy cào bóc mặt đường vào nhóm HS 84.30, Tổng cục Hải quan đã trao đổi để thống nhất với Cục Đăng kiểm Việt Nam phân loại hai mặt hàng trên và áp dụng chính sách mặt hàng.

Bộ Giao thông vận tải sau khi nhận được thông tin phản hồi đã thống nhất với đề nghị của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã HS hai mặt hàng trên.

N.Linh