Preloader Close

Tìm kiếm

Bạn có đang muốn biết kỹ năng viết CV xuất nhập khẩu – Logistics? Vậy thì nhất định bạn phải đọc qua bài viết này, đặc biệt là các em sinh viên Xuất nhập khẩu – Logistics, thậm chí là những người có kinh nghiệm rồi nhưng đang muốn chuyển việc cũng có thể tham khảo. Các bạn sắp tới sẽ phải làm CV, vậy nên ghi gì vào CV? Bao nhiêu bạn còn không biết ghi như thế nào vào CV để mình sắp tới xin đi thực tập, xin học việc và ứng tuyển các vị trí Xuất nhập khẩu – Logistics hiệu quả hơn. Hãy cùng Hr Lacco tìm hiểu nhé! 1. PERSONAL QUOTE: Câu nói, mô tả ngắn gọn về bản thân – Being a youthful, responsible person with full passion for personal development, learning and thinking outside the box to seize the career opportunities: là một người trẻ và đầy trách nhiệm với sự đam mê phát triển bản thân, học hỏi và suy nghĩ sáng tạo để nắm lấy những cơ hội nghề nghiệp – Youth and yet extremely mature; willing to learn and grow; Passionate about achieving as challenging position which allows meaningful contributions to a business’ success. Trẻ và có suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng học tập và phát triển;mong muốn đạt được những vị trí đầy thử thách để đóng góp cho sự phát triển của công ty. 2. CAREER OBJECTIVE: mục tiêu nghề nghiệp a, Short and mid-term objectives: mục tiêu ngắn và trung hạn – Acquire experiences from jobs to build up my own qualities and make money for living: có kinh nghiệm làm việc để phát triển khả năng bản thân và kiếm tiền trang trải cuộc sống – Looking for a position in a professional, active and challenging working environment, especially Export – import as well as Logistics companies: tìm kiếm một vị trí trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thử thách, đặc biệt trong các công ty xuất nhập khẩu và logistics – Sparing no efforts to well perform my responsibility and contributing to the development of the company: không tiếc công sức để thể hiện khả năng và đóng góp cho sự phát triển của công ty – Improving knowledge as well as experiences in Export – import / Logistics areas and willing to seize opportunities to develop career: nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics và sẵn sàng nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp – Further studying and developing soft skills, leadership skills and other important skills: học hỏi và phát triển thêm kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo và các kỹ năng khác – Obtain a suitable position in export-import/logistics field that I can contribute my best knowledge, experience and skills to the development of the company: có một vị trí phù hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics để có thể đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tốt nhất của tôi cho sự phát triển của công ty – Learn more new things in international/multinational environment to accumulate much experience for future promotion: học hỏi những điều mới trong môi trường quốc tế/đa quốc gia để tích lũy nhiều kinh nghiệm cho sự thăng tiến trong tương lai – Become a professional Sales/Documentations/Operations staff in next 1-2 years: trở thành nhân viên bán hàng/chứng từ/giao nhận hiện trường chuyên nghiệp trong 1-2 năm tới – Continuously improve personal qualifications, accumulate/get more experience to successfully complete the ordered tasks and maximum devote to the company: luôn luôn phát triển khả năng bản thân, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và cống hiến tối đa cho công ty b, Long – term objective: mục tiêu dài hạn – Becoming a senior manager at an Export – import / a Logistics company in next 5 years: trở thành Quản lý trong công ty XNK/Logistics trong 5 năm tới – Become an export-import superintendent/manager in the coming 3-5 years: trở thành người giám sát/quản lý Xuất nhập khẩu trong vòng 3-5 năm tới – Become an expert in export – import field / Logistics field/ Supply chain management: trở thành một chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/lĩnh vực Logistics/quản lý chuỗi cung ứng (SCM) 3. SKILLS: Kỹ năng – Communication skills: The experiences at work as well as taking part in outside activities has helped me improve my ability to well communicate with people. It also taught me the importance of listening and respecting the others Kỹ năng giao tiếp: kinh nghiệm làm việc cũng như việc tham gia các hoạt động bên ngoài giúp tôi nâng cao khả năng giao tiếp tốt với người khác. Nó cũng dạy tôi sự quan trọng của việc lắng nghe và tôn trọng người khác – Good at communication, negotiation and persuasion skills: có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt – Strong communication, negotiation, presentation skills: kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt – Comprehensive understanding of international commercial activities: hiểu biết các hoạt động thương mại quốc tế – Basic mathematical and logical skills: có khả năng tính toán và suy luận logic – Effective leadership and teamwork skills: có khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm – Ability to use English specialized in commercial correspondence, email and international transactions: có kỹ năng tiếng Anh đặc biệt trong thư tín thương mại, email và giao dịch quốc tế – Pretty good at Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft Powerpoint: khả năng sử dụng Word, Excel, Powerpoint (MOS) tốt – Be proficiency in MOS, social networkd( Facebook, Linkedin, Instagram…): sử dụng tốt tin học văn phòng, mạng xã hội Facebook, Linkedin, Instagram… – Computer literacy: Microsoft Office (Words, Excel, and PowerPoint): sử dụng tốt MOS – Fluency in listening, speaking, reading and writing in English: trôi chảy trong nghe, nói, đọc,viết Tiếng Anh – Efficient speaker and writer in English: nói và viết Tiếng Anh tốt – Good skills in teamwork, time management and problems solving: kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề – Efficiently working in group and individual/be able to work independently or in group/ Good team player with the ability to work independently/ can work both individually and as part of team, virtual teams included.: có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt – Good at organizing, dividing the tasks in teamwork: có khả năng tổ chức tốt, phân công nhiệm vụ khi làm việc nhóm – Ability of Foreign languages: + Vietnamese – Mother tongue + English: Excellent/Advaced + Japanese: Fair/Intermediate/Medium Good + Chinese: Beginner/Starter – Communication, negotiation and time management skills are the main reasons for my confidence: kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian là những lý do chính cho sự tự tin của tôi 4. PERSONALITY: tính cách, đặc điểm – Creative and critical thinking: Able to provide effective solutions to problems, such as campaigns and dilemmas. Sáng tạo và có tư duy phản biện(biện chứng): có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề, như trong các chiến dịch hay các tình huống khó – Characteristic traits (đặc điểm cá tính): Integrity/straight-forward (chính trực/thẳng thắn), self-motivated (tạo động lực cho bản thân), perfectionism (theo chủ nghĩa cầu toàn), hot-tempered (nóng tính) – Be enthusiastic and highly responsible in work: nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc – Have analytical thinking: có óc phân tích – Full of working responsibility and enthusiasm: đầy trách nhiệm và nhiệt tình với công việc – High sense of responsibility and carefulness in all works are my greatest strengths: tinh thần trách nhiệm cao với công việc và sự cẩn thận trong công việc là điểm mạnh nhất của tôi – Great sense of responsibility and eagerness to learn: có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng học hỏi – Be friendly and have a bit sense of humor: thân thiện và có chút khá hài hước – Proactive, self-motivated and keen to learn to self-develop: chủ động, tạo động lực cho bản thân và sẵn sàng học hỏi phát triển bản thân – Eager to learn new things and be able to work under high pressure: có tinh thần ham học hỏi và có thể làm việc dưới áp lực cao – Work well under pressure with multiple deadlines/ Ability to work under pressure and meet tight deadlines: làm việc với áp lực công việc cao cho nhiều mục tiêu phải hoàn thành – Willing to challenge new things/willing to face new challenges in work/: sẵn sàng thử thách điều mới/sẵn sàng đối mặt các thử thách mới trong công việc – Quickly adapt to new working environment: thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới – Eagerness to learn and be ambitious for promotion: sẵn sàng học hỏi/ mong muốn thăng tiến trong công việc – Be extrovert, easy going and open- minded: hướng ngoại, dễ gần và cởi mở – Be a hardworking and careful, meticulous person: là người chăm chỉ và cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc – Be straightforward = down-right: thẳng thắn – Be optimistic/be an optimist: là một người lạc quan – Able to communicate and present confidently in a crowd: có khả năng giao tiếp và thuyết trình tự tin trước đám đông – Be sociable, Easy to make friends and get on well with other people: hòa đồng, dễ dàng kết bạn và hòa hợp cùng người khác – Be sensitive and understand other people psychology: nhaỵ cảm và có khả năng hiểu tâm lý người khác – I am a Go-getter: tôi là người quyết tâm, có tham vọng – Be well-organized and Innovative: biết sắp xếp khoa học và có óc sáng tạo – I am Detail-oriented: tôi là người có óc quan sát chi tiết – Be flexible and versatile in work: linh hoạt và đa năng trong công việc 5. Weaknesss: điểm yếu – Lack of practical working experience: thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế – Hot-tempered and sometimes cannot control my mood: nóng tính và nhiều khi không thể kiểm soát cảm xúc – Sometimes I am too Result-oriented: nhiều khi tôi quá chú trọng về kết quả – Before I was an introvert person: trước đây tôi là người hướng nội – I am a perfectionist so that sometimes I make decisions: tôi là người cầu toàn nên nhiều khi ra quyết định chậm – I am over detail-oriented: tôi làm việc quá chú ý vào chi tiết 6. Working Experience – Kinh nghiệm làm việc a. Documentation/C.S Staff (Docs/Cus): nhân viên chứng từ/hỗ trợ – Receive SI and make the Bill of Lading, Airway Bill: nhận SI và làm BL, AWB – Prepare Export & Import shipping documents such as: Commercial Invoice, Packing List, CO, Fumigation, Phytosanitary, CQ…: chuẩn bị các chứng từ … – Handle Customs declaration: ECUS/VNACCS: truyền khai báo hải quan Ecus/Vnaccs – Receive pre-alert, submit manifest and VGM to shipping lines: nhận pre-alert, khai manifest và VGM cho hãng tàu – Keep track of documents procedures and storing: theo dõi tiến độ và lưu trữ chứng từ – Support accounting dept with Bill, Debit note and taxation if required: hỗ trợ bộ phận kế toán về hóa đơn, giấy báo nợ và thuế nếu được yêu cầu – Check consignment status, work with agent for free time: kiểm tra tình trạng lô hàng, xin ngày free – Cooperating with other depts to complete the mutual task: phối hợp cùng các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ chung Các bạn có thể tham khảo về mô tả công việc chi tiết của vị trí nhân viên chứng từ b. Logistics Sales Executive: nhân viên sales Logistics – Collect potential customers’ information(email, mobile): thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (email và số di động) – Arrange and manage customer’s info effectively and logically: sắp xếp và quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, khoa học – Search for new customers and make sure the sales target monthly: tìm kiếm khách hàng mới đảm bảo doanh số hàng tháng – Update freight(A/F and O/F) from shipping lines and overseas shipping agent: cập nhật cước (cước air và cước biển) từ hãng tàu và đại lý – Prepare Freight quotation and send to Customers: chuẩn bị báo giá vận tải và gửi khách hàng – Do email marketing to potential customers/make cold call (telesales)/set up a meeting with customers to introduce service: gửi email/gọi điện thoại/xây dựng những cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng để giới thiệu dịch vụ – Take care current jobs and handle if trouble arise: theo dõi các nghiệp vụ và xử lý phát sinh nếu có – Cooperate with Docs/Ops/Cus/Coordinator dept to handle jobs: kết hợp bộ phận chứng từ/hiện trường/hỗ trợ/điều phối để xử lý nghiệp vụ lô hàng – Make plan and collect customers’ loans: lên kế hoạch và thu hồi công nợ khách hàng c. Purchasing Staff – Nhân viên mua hàng – Search and work with domestic/overseas suppliers: tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp nội địa/nước ngoài – Arrange inquiry and request for quotations: chuẩn bị hỏi hàng và gửi yêu cầu báo giá – Study quotation and negotiate to choose the appropriate suppliers: nghiên cứu báo giá và đàm phán chọn lựa nhà cung cấp phù hợp – Make the Purchase order. Arrange international payment (LC, TT, DP) and follow the shipment progress: soạn đơn đặt hàng, làm thanh toán quốc tế(LC, TT, DP) và theo dõi tiến độ đơn hàng – Check and store the importing documents: kiểm tra và lưu trữ chứng từ – Cooperate with forwarder/logistics partners to arrange for customs clearance and transportation to warehouse: kết hợp với công ty giao nhận tiến hành thông quan hải quan và giao hàng về kho – Cooperate with sales dept/production dept to prepare for next order plans: kết hợp cùng bộ phận bán hàng/sản xuất để chuẩn bị kế hoạch đặt hàng mới – Support Accounting Dept with Bill, taxation and other given tasks: hỗ trợ bộ phận kế toán về hóa đơn, thuế và các yêu cầu khác d. Export Sales – Search for potential customers by using B2B website, social networks and other channels: tìm kiếm khách hàng mới bằng b2b web, mạng xã hội và kênh khác – Do email and digital marketing to approach potential customers: gửi email marketing, các kênh marketing khác tiếp cận khách hàng – Prepare and send quotation/offer: chuẩn bị và gửi báo giá cho khách hàng – Do transaction, negotiation with customers. Arrange for direct meeting and take customers to factory/plants: giao dịch, đàm phán với khách hàng. Sắp xếp gặp gỡ, dẫn khách hàng thăm nhà máy, xưởng – Arrange and prepare for PI and Sales Contract. Follow the production and shipment: chuẩn bị PI, SC, theo dõi quá trình sản xuất và giao hàng – Follow and handle the customs clearance and Arrange for shipping documents to submit and collect money from buyers: theo dõi và làm thủ tục thông quan, chuẩn bị chứng từ xuất trình đòi tiền khách hàng – Take care of customers and push for new order plans: chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin giao hàng – Work with forwarder to update the freight, consignment status: Làm việc cùng forwarder cập nhật cước và tình hình lô hàng … e. Newly-graduated Students (Freshman): sinh viên mới tốt nghiệp Sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thì viết ra sao? Các bạn tốt nhất hãy viết các kỹ năng, kiến thức cứng các bạn đã học được, ví dụ như sau: COMPLETE EXPORT – MPORT AND LOGISTICS TRAINING COURSE AT HALE EXIM TRAINING CENTER – Fully understanding of Export – import process with customs policy: hiểu rõ về quy trình xuất-nhập khẩu hàng hóa và chính sách hải quan – Basic knowledge of Logistics: Incoterms, air/sea/road fee and surcharges, transportation, handling process for an inbound/outbound shipment: kiến thức nền tảng về Logistics như Incoterms, cước/phụ phí hàng không/biển/bộ, vận tải, quy trình triển khai các lô hàng xuất nhập khẩu – International payment: LC, TT, DP (documents, application process, fee, risk): hiểu rõ thanh toán quốc tế về LC, TT, DP (cách mở, chi phí mở, các chứng từ giao dịch thanh toán quốc tế, rủi ro) – Shipping Documents: Invoice, PL, CO, BL/AWB, Fumigation, Phytosanitary, CQ, CA, MSDS, Insurance, Shipping cert, other certs… Làm các chứng từ xuất nhập khẩu:... – Customs procedures: using ECUS/VNACCS, check HS code, customs policies for many goods and categories Nắm thủ tục hải quan: biết sử dụng ECUS/VNACCS, tra mã HS, chính sách chuyên ngnahf các mặt hàng và nhóm hàng quản lý – International transaction: Email (Offer, Inquiry, Quotation, Claim, samples…), practical negotiation skills. Prepare for PO, PI and Sales Contract Giao dịch quốc tế: email thư tín ngoại thương (chào hàng, hỏi hàng. báo giá, khiếu nại, hàng mẫu…), kỹ năng đàm phán thực tế Chuẩn bị PO, PI và SC – Proficient in using B2B websites, well equipped the social networks, digital marketing and brandname used for practical works Sử dụng thành thạo B2B websites, trang bị kỹ về mạng xã hội và kỹ năng digital marketing phục vụ công việc thực tế hàng ngày – Well – equipped for English used in practical cases and work in Export – Import – Logistics: trang bị đầy đủ tiếng Anh chuyên ngành thực tế cho Xuất nhập khẩu – Logistics – Basic knowledge of Processing: kiến thức nền tảng về gia công/chế xuất … Có các vị trí đã có kinh nghiệm thì tham khảo các mô tả của Sales, Docs, Cus, Purchase. Còn các em sinh viên có thể tham khảo cách cuối và làm cho CV của mình hay nhất. Chúc các bạn sẽ có công việc tốt nhất thời gian tới đây. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các tuyển dụng các vị trí chuyên môn về sale logistics, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan,... thì Công ty Giao nhận vận tải quốc tế Lacco vẫn liên tục tuyển dụng và chào đón các bạn sinh viên trẻ hay có ít kinh nghiệm để tham gia vào gia đình chúng tôi. Hãy theo dõi để dễ dàng nắm bắt cơ hội sự nghiệp cho mình nhé. Nguồn: Mr Ha Le
Xem thêm
Đối với người làm xuất nhập khẩu và khai báo hải quan đều thấy rõ được tầm quan của việc tra cứu mã HS code. Việc khai báo sai mã HS có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến lô hàng vận chuyển khi bị kiểm tra hải quan. Vậy làm như thế nào để tra mã HS code nhanh chóng, chính xác nhất. Tầm quan trọng của mã HS code Mã HS là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo hệ thống phân loại hàng hóa có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”. Cụm từ này theo tiếng Anh được gọi tắt là HS Code (Harmonized Commodity Description and Coding System). Chúng ta có thể hiểu đơn giản mã HS code chính là những mã số được đặt có các loại hàng hóa xuất - nhập khẩu theo quy tắc quốc tế. Tương ứng với mỗi loại mã HS code sẽ được hưởng mức thuế suất và các thủ tục hải quan theo đúng quy định của cục hải quan quy định. Do đó, mã HS code đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Cụ thể: 1. Cơ quan quản lý nhà nước: - Tránh thất thu thuế - Kiểm soát hạn ngạch và lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu - Tiết kiệm thời gian, chi phí thông quan, giảm lượng công việc cho cán bộ hải quan - Đẩy nhanh hoạt động giải phóng hàng, tránh hiện tượng ùn ứ hàng tại cảng, tại sân bay,... 2. Đối với cá nhân, doanh nghiệp - Phân loại đúng mã HS giúp doanh nghiệp xác định đúng % thuế suất theo quy định của nhà nước. Đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Tránh việc mất thời gian, chi phí và công sức cho những sai lầm không cần thiết. - Xác định đúng mã HS code để nhận được những ưu đãi thuế quan,... từ các hiệp định thương mại tự do WTO, CPTPP và FTA. - Sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ các loại thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc nhập khẩu. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, công sức để lấy hàng về kho ngay khi hàng cập bến. Bởi, trường hợp bị khai sai mã HS code sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề như gặp khó khăn trong việc giám định, có nguy cơ bị xử phạt gây tốn kém chi phí gây trì trệ trong việc giao hàng. Thậm trí trọng một số trường hợp, khi doanh nghiệp khai sai mã HS sẽ phải nộp số tiền thuế nhiều hơn số tiền lẽ ra phải nộp và kể cả khi đã được thông quan thì việc áp sai mã HS sẽ gây rắc rối cho quá trình kiểm tra sau thông quan của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc phân loại đúng mã HS Code cho hàng hóa nhập khẩu sẽ là tiền đề đảm bảo cho việc tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế của doanh nghiệp nhập khẩu. Cách tra cứu mã HS Code hiệu quả Để tra cứu mã HS code nhanh và hiệu quả nhất, Lacco bật mí cho các bạn 3 giải pháp cực kỳ đơn giản mà tất cả nhân viên từ chứng từ đến sale nhà Lacco đều áp dụng vô cùng hiệu quả: - Hỏi - Tra cứu Biểu thuế suất xuất nhập khẩu - Tra mã HS code trực tuyến. Bạn thấy những cách thức này như thế nào? Chúng ta cũng tìm hiểu chi tiết xem mức độ hiệu quả của từng giải pháp nhé! Tra cứu mã HS bằng cách.... hỏi Chắc chắn đọc xong phương pháp này bạn sẽ hỏi tôi rằng: Phải hỏi ai bây giờ? Thực ra cực đơn giản thôi. Hỏi đồng nghiệp, hỏi sếp, hỏi những ai thường xuyên làm về mặt hàng này. Như ở Lacco thì cứ "đè đầu" bà trưởng phòng chứng từ ra là có đáp án. Nếu không thì những người thường xuyên hỗ trợ khách hàng loại mặt hàng này cũng nắm rất rõ. Còn nếu bạn là doanh nghiệp xuất - nhập khẩu và không quen biết ai nắm rõ chính xác về mã HS code thì cũng không có gì khó. Các bạn có thể gọi điện cho hotline của Lacco: 0906 23 5599 hoặc nhắn tin vào fanpage https://www.facebook.com/lacco.com.vn để được hỗ trợ miễn phí. Ngoài ra, với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khai báo hải quan, vận chuyển hàng hóa quốc tế với mức chi phí tối ưu nhất. Tra cứu Biểu thuế suất xuất nhập khẩu Để tra cứu nhanh và hiệu quả, bạn có thể mua cuốn sách Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 do NXB Tài chính in để tra cho đảm bảo chính xác nhé. Hoặc các bạn cũng có thể download biểu thuế nhập khẩu 2021 (Bản cập nhật ngày 06/11/2021) tại đây. Bạn cần tra cứu về sản phẩm nào, thuộc nhóm nào đều được thống kê hết tại biểu thuế này. Bạn có thể vào để tìm hiểu thêm nhé. Tham khảo Cập nhật biểu thuế nhập khẩu 2021 (Bản cập nhật ngày 06/11/2021) Tra mã HS code trực tuyến Một phương pháp thông dụng và đơn giản hơn để các bạn tra cứu mã HS code đó chính là lên hỏi thăm bác google các website chuyên ngành trong lĩnh vực thủ tục hải quan như: 1. Trang Tổng cục hải quan - phần Tra cứu biểu thuế, hoặc các trang web của Cục hải quan một số tỉnh thành như: Đồng Nai, HCM, Hải Phòng... 2. Trang bieuthue.net: Tuy nhiên bạn hãy lưu ý, trang này chỉ miễn phí tra cứu trang đầu tiên, cũng có khá nhiều tính năng thuận tiện. 3. Trang hssearch.net: Trang này cũng gần giống Bieuthue.net. Lưu ý là trang này có mất phí nhé, khoảng 200k/ năm thôi (trước đó thì là 100k). Nếu không đăng nhập thì không tra cứu được gì cả. Lưu ý khi tra mã HS code chính xác Để đảm bảo tra mã HS chính xác thì các bạn cần phải lưu ý phải hiểu về thực tế của hàng. Chúng ta có thể căn cứ vào các thông tin mà mắt thấy, tay sờ hoặc cũng có thể dựa vào ảnh chụp, tài liệu kỹ thuật, catalog, nhãn mác... của sản phẩm để xác định những thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chủ ý một số những tiêu chí quan trọng để xác định chính xác mã HS của sản phẩm cần khai báo hải quan: - Tên gọi của mặt hàng - Công dụng của sản phẩm - Chất liệu cấu thành sản phẩm - Tính chất, thành phần cấu tạo, thông số kỹ thuật - Thông số khác (tùy theo loại hàng cụ thể). Trong bài viết, Lacco đã chia sẻ cho các bạn những cách thức phổ biến nhất để tra mã HS code. Còn lại tất cả đều dựa vào bạn để tìm được mã code chính xác cho hàng hóa của mình. Mọi thông tin chi tiết về hs code, khai báo hải quan hàng xuất - nhập khẩu, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: info@lacco.com.vn hoặc hotline:0906 23 5599 để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhé.
Xem thêm
Gần đây nhu cầu nhập khẩu đồ chơi trẻ em rất lớn, nhưng Thảo nhận thấy hầu hết các anh/chị nhập khẩu vẫn gặp rất nhiều vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hàng hóa. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn về quy trình nhập khẩu đồ chơi để mọi người nắm rõ hơn nhé! 1. quy định pháp luật về nhập khẩu đồ chơi trẻ em - Căn cứ pháp lý: Điều 9 và Phụ lục I Thông tư 28/2014/ TT-BVHTTDL Quy định Đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của bộ VHTTDL. Thông tư 27/2012/TT-BKHCN. Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bs 1 số điều của thông tư 27/2012/TT-BKHCN. QD trình tự kiểm tra NN về CL HH NK thuộc nhóm 2 của BKHCN Thông tư 09/2019/TT-BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QD 3810/QĐ-BKHCN 2. Hs code và thuế nhập khẩu Đồ chơi trẻ em thuộc nhóm 9503 Vì chưa có mô tả cụ thể nên mình có một số gợi ý cho các bạn về mã HS Code như sau: Mã HS code hàng đồ chơi trẻ em - Thuế VAT: 5% - Thuế Nhập khẩu của đồ chơi trẻ em sẽ tùy theo HS code Để nắm rõ hơn về mặt hàng nhập khẩu, anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với Thảo để mình có thể tư vấn mã HS code và thuế nhập khẩu chính xác nhé! Đồ chơi trẻ em phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. Có nội dung, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Đ.6 thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL Đồ chơi trẻ em đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo quy định của Bộ KHCN. Đồ chơi trẻ em NK thuộc QD 3810/QD-BKHCN và phụ lục I thông tư 09/2019/TT-BKHCN phải kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan. 2. Hồ sơ hải quan Đối với hàng đồ chơi trẻ em, cần đảm bảo nhãn hàng hóa phù hợp theo nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Bao gồm nhãn chính và nhãn phụ. Ngoài ra, DN cần đăng ký tài khoản trên trang 1 cửa quốc gia để chuẩn bị cho việc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Để chuẩn bị cho bước này, cần có giấy đăng ký kinh doanh scan. Hồ sơ cần chuẩn bị cho lô hàng nhập khẩu đồ chơi trẻ em bao gồm: - Hợp đồng có dấu, chữ ký của seller và buyer - INV, PKL, bill - Nhãn chính, nhãn phụ, hình ảnh hàng - CO (nếu có) Commercial invoice hàng đồ chơi xuất khẩu từ Trung Quốc Như vậy, khi làm thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Mở tờ khai phân luồng Bước 2: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên trang 1 cửa Quốc gia. Anh/ Chị truy cập vào đường link: vnsw.gov.vn để đăng ký mới hồ sơ. Hồ sơ sẽ được phản hồi trong vòng 24h sau khi truyền. Sau khi được tiếp nhận đăng ký, DN tiến hành các thủ tục thông quan và bổ sung hồ sơ còn thiếu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa. Bước 3: Nộp hồ sơ HQ cùng số tiếp nhận đăng ký 1 cửa để thông quan hàng hóa. Bước 4: Mang hàng về kho. Liên hệ với bên thử nghiệm để đến lấy mẫu đi thử nghiệm. Hiện tại chỉ có một số tổ chức chứng nhận sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2019/BKHCN theo công văn số 390/TĐC-HCHQ ngày 09 tháng 02 năm 2021 của tổng cục trưởng tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng). Danh sách này được công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa chỉ: tcvn.gov.vn Trong vòng 7 ngày từ ngày lấy mẫu, sẽ có kết quả thử nghiệm. Sau khi có kết quả thử nghiệm đạt, DN tiến hành in tem CR và nhãn phụ (nếu thiếu) dán lên hàng hóa trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường. Bước 5: Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng, Anh/ Chị đừng quên trả kết quả lên một cửa nhé ạ. Chúc mừng Anh/Chị đã hoàn thành xong các thủ tục nhập khẩu lô hàng đồ chơi trẻ em! Thực ra, đây là công việc thường ngày của Thảo và các bạn đồng nghiệp tại Công ty Lacco cùng phối hợp thực hiện hằng ngày đến đã rất quen thuộc. Đến nay, mình cũng đã hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp XNK giải quyết thủ tục và vận chuyển đồ chơi trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau nên luôn sẵn sàng đồng hành cùng Anh/Chị trên mọi hành trình. Do đó, nếu anh/chị cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ nhé! Thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Điện thoại: 0934 50 20 99- Ms Thảo. Email: Sales3@lacco.com.vn Chúc Anh/Chị thành công trên mọi chuyến hàng!
Xem thêm
Hiện nay, việc kiểm hóa xuất nhập khẩu đang được áp dụng theo 2 phương pháp là kiểm hóa máy soi và kiểm hóa thủ công. 2 phương pháp kiểm hóa hàng hóa này có khi khác nhau? Quy trình kiểm hóa thực hiện như nào? Trong quá trình kiểm hóa cần lưu ý điều gì? Contents Kiểm hóa máy soi 1 Kiểm hóa thủ công. 2 Thủ tục kiểm hóa thủ công đối với hàng nhập nguyên cont 2ainer Một số lưu ý khi làm thủ tục kiểm hóa hàng nhập nguyên cont: 2 Thủ tục kiểm hóa thủ công với hàng nhập lẻ. 3 Thủ tục kiểm hóa thủ công đối với hàng xuất nguyên cont 3 Một số lưu ý khi làm thủ tục kiểm hóa hàng xuất nguyên cont: 4 Thủ tục kiểm hóa thủ công với hàng xuất lẻ: Kiểm hóa máy soi Kiểm hóa máy soi là việc bạn cho container hàng chạy qua máy soi của hải quan mà không cần phải cắt chì niêm phong. Kết quả soi sẽ hiện lên máy tính hải quan. Qua việc phân tích hình ảnh hải quan máy soi sẽ quyết định cho thông quan lô hàng hay sẽ kiểm tra thủ công (cắt chì niêm phong và kiểm tra thực tế hàng hóa) Nếu lô hàng nhập của bạn được chỉ định kiểm hóa máy soi thì thủ tục đi soi nếu tờ khai mở tại cửa khẩu nơi mở tờ khai sẽ như sau: Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: GGT, Bill, D/O, Chứng minh thư photo, tờ khai mang qua đội giám sát hải quan.Tại đội giám sát, hải quan giám sát đội sau khi nhận bộ hồ sơ bên trên sẽ làm 2 biên bản kẹp chì đi soi có đóng dấu công chức hải quan giao cho mình. Đổi lệnh đi soi: Chuẩn bị tờ khai, ggt, mã vạch, cơ sở hạ tầng (nếu cần), lệnh hãng tàu, cược cont. B1. Mang tờ khai + mã vạch cơ sở hạ tầng (nếu cần) ký giám sát mã vạch. B2. Mang mã vạch đã ký giám sát + D/O hãng tàu + cược + GGT (nếu cần) đổi lệnh kéo cont đi soi. Mang lệnh kéo cont đưa cho lái xe kéo cont ra khỏi cảng (nếu soi ngoài cảng), đưa lệnh kéo cont cho điều độ cảng kéo cont về máy soi (nếu soi trong cảng) Mang biên bản kẹp chì qua đội kiểm hóa máy soi để làm thủ tục cho cont hàng vào soi Hải quan máy soi kiểm tra hàng hóa thông qua phân tích hình ảnh soi chiếu. Nếu hàng hóa không nghi vấn gì sẽ tiến hành thông quan tờ khai và cấp giấy ra cổng (hoặc photo biên bản kẹp chì) để lái xe có thể ra cổng cảng và trả hàng cho khách. Nếu hàng hóa có nghi vấn hải quan kiểm soi sẽ phản hồi trên hệ thống, và tiếp tục cắt chì niêm phong để kiểm tra thực tế hàng hóa (kiểm hóa thủ công) Kiểm hóa thủ công Kiểm hóa thủ công là việc cắt chì niêm phong cont hàng và xuất trình hàng hóa ra để hải quan kiểm hóa kiểm tra thực tế hàng hóa. Kiểm hóa có thể kiểm 5%, 10% hoặc cả 100% lô hàng tùy thuộc vào loại hàng, đánh giá mức độ rủi ro của lô hàng. Lãnh đạo sẽ chỉ đạo trên hệ thống và mình có thể biết trước được lô hàng sẽ kiểm bao nhiêu phần trăm. Thủ tục kiểm hóa thủ công đối với hàng nhập nguyên container B1. Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm: Tờ khai, packing list, thông tin về hàng hóa, D/O, GGT. B2. Mang D/O, Tờ khai xuống dưới thương vụ cảng để làm lệnh kiểm hóa. Tùy vào lô hàng kiểm 5%, 10% hay 100% hay cần công nhân/xe nâng mà mình sẽ làm lệnh kiểm hóa sao cho phù hợp. B3. Cảng sẽ cấp cho mình 1 (phiếu giao nhận cont or phiếu tác nghiệp dịch vụ ..) để mình làm thủ tục hạ cont về bãi kiểm hóa. B4. Mang phiếu giao nhận cont/phiếu tác nghiệp bên trên mang qua cho phòng điều độ cảng để kéo cont về bãi kiểm hóa. B5. Sau khi cont hạ bãi đợi hải quan kiểm hóa xuống thì tiến hành cắt chì niêm phong và xuất trình hàng hóa để hải quan kiểm tra. B6. Nếu hàng hóa không vấn đề gì hải quan kiểm hóa sẽ về chi cục và thông quan tờ khai. Nếu hàng hóa bị sai sót hoặc gian lận, buôn lậu… thì sẽ tùy vào mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Một số lưu ý khi làm thủ tục kiểm hóa hàng nhập nguyên container: 1. Mua chì trước khi kiểm hóa để sau khi cắt chì niêm phong sẽ có chì khác kẹp vào. 2. Nên làm thủ tục hạ cont về sớm và trước khi hải quan xuống, thông thường buổi sáng là trước 10h và buổi chiều là trước 4h. 3. Tùy từng loại hàng mà chuẩn bị các vật dụng cần thiết như dao rọc giấy, băng dính, kìm cắt ,cưa tay, túi bóng…. 4. Nếu lô hàng phải lấy mẫu phân tích phân loại thì chuẩn bị trước cả dụng cụ lấy mẫu. 5. Nắm rõ tất cả thông tin về hàng hóa để trong quá trình kiểm hóa có thể trao đổi thông tin với hải quan và để việc kiểm hóa diễn ra thuận lợi hơn. Thủ tục kiểm hóa thủ công với hàng nhập lẻ B1. Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm: Tờ khai, packing list, thông tin về hàng hóa, D/O, GGT. B2. Mang D/O, Tờ khai qua ký nháy hải quan. B3. Mang D/O ký nháy qua kho hàng lẻ để gặp thủ kho. B4. Thủ kho sẽ chỉ cho mình vị trí để hàng hóa của mình, nhờ xe nâng hạ hàng xuống đất để kiểm hóa. B5. Đợi hải quan kiểm hóa xuống và xuất trình hàng để hải quan kiểm tra. B6. Nếu hàng hóa không vấn đề gì hải quan kiểm hóa sẽ về chi cục và thông quan tờ khai. Nếu hàng hóa bị sai sót hoặc gian lận, buôn lậu… thì sẽ tùy vào mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Xem thêm: Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu Thủ tục kiểm hóa thủ công đối với hàng xuất nguyên container B1. Chuẩn bị tờ khai, phơi hạ hàng, thông tin hàng hóa. B2. Mang phơi hạ hàng, tờ khai qua quầy thương vụ làm thủ tục kéo cont về bãi kiểm hóa, tương tự kiểm với hàng nhập tùy vào kiểm 5% 10% hay cả lô hàng mà làm lệnh kiểm phù hợp. B3. Cảng sẽ cấp cho mình 1 (phiếu giao nhận cont or phiếu tác nghiệp dịch vụ ..) để mình làm thủ tục hạ cont về bãi kiểm hóa. B4. Mang phiếu giao nhận cont/phiếu tác nghiệp bên trên mang qua cho phòng điều độ cảng để kéo cont về bãi kiểm hóa. B5. Sau khi cont hạ bãi đợi hải quan kiểm hóa xuống thì tiến hành cắt chì niêm phong và xuất trình hàng hóa để hải quan kiểm tra. B6. Nếu hàng hóa không vấn đề gì hải quan kiểm hóa sẽ về chi cục và thông quan tờ khai. Nếu hàng hóa bị sai sót hoặc gian lận, buôn lậu… thì sẽ tùy vào mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Một số lưu ý khi làm thủ tục kiểm hóa hàng xuất nguyên container: Tất cả các lưu ý khi kiểm hóa hàng nhập nguyên cont chỉ chú ý thêm 1 số điều sau: + Kiểm tra thời hạn cut off trên booking để sắp xếp thời gian kiểm hóa cho hợp lý tránh việc quá thời hạn cut off của hãng tàu. + Hải quan kiểm hóa sẽ chỉ kiểm tra hàng ở cảng xuất vì vậy nếu cont hàng hạ bãi ngoài thì sẽ phải làm thêm thủ tục kéo cont từ bãi ngoài về cảng xuất thì mới kiểm hóa được. + Lô hàng xuất bắt buộc phải kẹp chì hãng tàu mới xuất được nên nếu khi đóng hàng ở nhà máy mà cont hàng đã được kẹp chì hãng tàu thì phải liên lạc với hãng tàu để lấy thêm chì, sau khi cắt chì kiểm hóa xong sẽ kẹp chì hãng tàu mới lại. Thủ tục kiểm hóa thủ công với hàng xuất lẻ: Tương tự như kiểm hóa thủ công hàng nhập lẻ. Nhưng thay vì mang D/O và tờ khai thì mang phiếu nhập kho, booking, tờ khai. Các bước tiếp theo làm tương tự. Vậy là mình đã vừa trình bày qua 1 vài trường hợp kiểm hóa mà trong quá trình làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu mình hay gặp. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp như kiểm hóa hàng tạm nhập tái xuất, kiểm hóa hàng air, kiểm hóa hàng mở tờ khai ngoài cửa khẩu…. mà trong khi làm thủ tục chúng ta sẽ gặp phải. Quy trình tùy từng trường hợp sẽ có thay đổichút ở các bước và quy trình chung là như mình giới thiệu ở trên.Xuất nhập khẩu là 1 nghề rất rộng lớn bao gồm rất nhiều kiến thức và thực tế mà bản thân phải trải qua và tự mình học hỏi tích lũy được kinh nghiệm. Chúc các bạn thành công. Đừng quênLike share nếu thấy bài viết của mình bổ ích nhé, cảm ơn mọi người! Tác giả: Nhân viên hiện trường Công ty Lacco
Xem thêm
Trong quá trình làm thủ tục giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ, chứng từ. Từ đó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa hàng nhập khẩu về kho. Để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý nhanh vấn đề này, đại diện nhân viên hiện trường Lacco đã có bài viết chia sẻ chi tiết về nghiệp vụ, Quy trình chung về hoạt động giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu trong bài viết dưới đây.Mục lụcBước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến cho công ty nhập khẩu. 1Bước 2: Lấy lệnh của hãng tàu. 1Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quan. 1a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS. 1b. Kiểm tra lại các thông tin khai báo và các thông tin liên quan mà hệ thống. 1Xác định tờ khai thuộc luồng gì: 2c. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm: 2d. Hải quan tiếp nhận nhận và xem xét hồ sơ. 3Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa. 3Bước 5: Lái xe nhận phiếu giao nhận (Equipment Interchange Receipt – EIR) để đi lấy hàng hóa. 4Bước 6: Lái xe trả vỏ container rỗng về bãi container. 4Bước 7: Lấy lệnh lên hãng tàu và tiền cược vỏ container. 4Bước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến cho công ty nhập khẩuĐại lý hãng tàu sẽ gửi cho Consignee Giấy báo hàng đến (AN) trước ngày tàu cập bến từ 2 đến 3 ngày để thông báo cho khách hàng biết ngày hàng đến, thông tin về lô hàng, cảng đến, chuẩn bị các tất cả giấy tờ và chi phí phù hợp để lấy hàng. Người nhập khẩu thuê công ty FORWARDER làm các thủ tục để nhận hàngBước 2: Lấy lệnh của hãng tàuHãng tàu thông báo doanh nghiệp đến lấy lệnh giao hàng. Có 2 trường hợp:- Nếu lấy lệnh bằng Bill gốc (Bill of lading) thì nhân viên cầm Bill gốc, thông báo hàng đến, giấy giới thiệu, CMTNN, tiền đóng phí local charge để lên hãng tàu lấy lệnh;- Nếu lấy lệnh bằng Bill surrender thì đi mang theo giấy giới thiệu (có đóng dấu của 24 công ty nhập khẩu), giấy báo hàng đến, điện giao hàng từ đầu nước ngoài gửi cho hãng tàu, chứng minh thư nhân dân photo.Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quanBộ phận mở tờ khai Hải quan thực hiện khai báo tờ khai hải quan.a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS.Hệ thống sẽ cấp số tờ khai và phản hồi thông tin cho người khai báo trên màn hình.b. Kiểm tra lại các thông tin khai báo và các thông tin liên quan mà hệ thốngECUS5-VNACCS tính toán tự động trả về. Khi kiểm tra đúng thông tin thì khai chính thức để đăng ký nhập khẩu cho hệ thống.Nếu không có bất kỳ sai sót nào thì hệ thống hiện ra số tờ khai tự động và phân luồng cho lô hàng. Số tờ khai có 12 số, tùy thuộc vào lô hàng đó là lô hàng xuất khẩu hay nhập khẩu. Xuất khẩu thì 3 chữ số đầu sẽ là 300,301,302 hay nhập khẩu sẽ có 3 số đầu 100,101,102.Trong tờ khai sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của người xuất khẩu, người nhập khẩu, hàng hóa, mã loại hàng, kết quả phân luồng, số tiền thuế phải nộp…Xác định tờ khai thuộc luồng gì:Luồng xanh: chỉ cần cung cấp giấy tờ cho Hải quan để thông quan tờ khai và đi lấy hàngLuồng vàng: Hải quan kiểm hồ sơ của lô hàng, bao gồm:- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC- Hóa đơn thương mại- Vận đơn đường biển- Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu- Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật- Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ)- Giấy giới thiệuLuồng đỏ: Ngoài việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ gốc Hải quan, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa với mức độ kiểm tra thực tế lô hàng.- Kiểm tra chứng từ: đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ lô hàng. Sau khi kiểm tra xong sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang đội kiểm hóa. Căn cứ vào tình hình lô hàng, chứng từ của lô hàng, rủi ro trên hệ thống, nghi vấn của lãnh đạo mà sẽ có 2 trường hợp kiểm hóa- Kiểm tra thực tế 10% lô hàng: Doanh nghiệp xuất trình 10% hàng hóa để hải quan kiểm tra.- Kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng: Doanh nghiệp xuất trình toàn bộ hàng hóa để hải quan kiểm tra.Hải quan kiểm hóa sẽ mang hồ sơ xuống để kiểm tra thực tế hàng hóa và lập biên bản. Căn cứ vào mức độ sai phạm của lô hàng sẽ có những hình thức xử phạt, tái xuất…nếu không có vấn đề gì thì được thông quanTham khảo:Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩuc. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:- Giấy giới thiệu của công ty đứng tên trên trên tờ khai- Commercial Invoice- Packing List- Sales contract- Certificate of Origin (nếu có)- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng).d. Hải quan tiếp nhận nhận và xem xét hồ sơNếu có bất kỳ sai sót gì thì hải quan tiếp nhận sẽ liên lạc với đơn vị giao nhận để kiểm tra thông tin rồi thông báo lại với hải quan tiếp nhận. Trường hợp tờ khai đã chính xác, Hải quan sẽ tra thuế trên hệ thống. Nếu tờ khai có thuế thì Forwarder sẽ nộp thuế trước khi thông quan tờ khai.Khi đóng tiền thuế xong sẽ được cập nhật trên hệ thống kèm với tờ khai hải quan không có sai sót, thì tờ khai sẽ được thông quan. Khi tờ khai được thông quan, nhân viên sẽ truy cập hệ thống https://www.customs.gov.vn/, sau đó in mã vạch.Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa
Xem thêm
Trong thời kỳ hội nhập, hàng lẻ xuất khẩu ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, rất nhiều cá nhân hay doanh nghiệp đều khá lúng túng khi xuất khẩu hàng lẻ theo đường chính ngạch. Do đó, đội ngũ nhân viên Ops (nhân viên hiện trường tại cảng)đã xây dựng quy trình khá chi tiết hướng dẫn về Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu với 3 bước và các trường hợp xử lý cụ thể. Mục lục Thủ tục hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu là gì?. 1 Mục đích. 1 Căn cứ pháp luật và điều chỉnh: 1 Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu Thủ tục hải quan xuất khẩu/ nhập khẩu là gì? Thủ tục hải quan là thủ tục để xác minh hàng hóa, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Hay có thể hiểu ngắn gọn, thủ tục hải quan chính là thủ tục cần thiết để doanh nghiệp xuất/nhập khẩu hàng hóa. Mục đích Căn cứ vào các thủ tục này, nhà nước sẽ tính và thu chính xác mức thuế của lô hàng hoặc cá nhân, doanh nghiệp thực hiện xuất/ nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, nhà nước cũng có thể quản lý được hàng hóa, đảm bảo hàng hoá không thuộc danh mục cấm cũng như đảm bảo hàng hóa đủ điều kiện xuất nhập khẩu, đảm bảo doanh nghiệp xuất/nhập khẩu hàng hóa đúng như khai báo và không vi phạm pháp luật Việt Nam. Ví dụ như: ngà voi, súng, ma túy là những mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam; Các loại đồ cổ, động vật hoang dã cũng không được phép xuất khẩu ra khỏi Việt Nam theo con đường chính ngạch. Căn cứ pháp luật và điều chỉnh: - Luật hải quan năm 2005; năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015) - Nghị định 08/2015/NĐ và được sửa đổi bổ sung bằng nghị định 59/2018/NĐ - Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC. - Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. - Thông tư 22/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử (thay thế thông tư 196/2012/TT-BTC) - Luật thuế xuất - nhập khẩu 2016 Tham khảo:Quy trình làm thủ tục hải quan hàng xuất LCL tại cảng Cát Lái Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu Bước 1: Sau khi khách hàng đóng hàng vào xe tải tiến hành vận chuyển hàng hóa đến địa điểm lưu kho hàng lẻ chờ xuất tàu trên booking note Bước 2: Sau khi hàng vận chuyển đến kho mang booking note đến để làm thủ tục giao hàng vào kho Bước 3: Nếu tờ khai đã thông quan: In tờ khai, mã vạch, booking đến hải quan giám sát kho để ký mã vạch. Sau đó làm thủ tục nhập hàng vào kho và giao tờ khai hàng xuất. Nếu chưa có tờ khai : Làm thủ tục nhập hàng vào kho và ký nháy booking để nợ tờ khai, khi nào có tờ khai thông quan mang tờ khai (thông quan) + mã vạch đến hải quan giám sát kho để ký mã vạch sau đó giao tờ khai hàng xuất như bình thường. Thủ tục nhập hàng vào kho: Cho xe tải lùi vào cửa kho, mang booking + tờ khai(nếu có) + packing list vào cho thủ kho . Thủ kho sẽ căn cứ vào lượng hàng thực tế trên xe tải để viết phiếu nhập kho sau đó sắp xếp công nhân/xe nâng vận chuyển hàng vào trong kho. Thông thường, quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu sẽ được nhân viên hiện trường (nhân viên Ops) thực hiện trực tiếp tại các cảng và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh về hàng hóa cho đến khi hàng được được đưa lên tàu, xuất phát đến điểm nhận. Do đó, để đảm bảo quy trình khai báo thủ tục hải quan được diễn ra nhanh chóng, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sẽ liên hệ đến dịch vụ khai báo hải quan chuyên nghiệp của Lacco để được hỗ trợ. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn về các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế và dịch vụ khai báo hải quan các loại hàng hóa, hãy liên hệ đến công ty Laccotheođịa chỉ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn Bùi Văn Diện - Nhân viên viên hiện trường (Công ty Lacco - Hải Phòng)
Xem thêm

+84 906 23 55 99