Nhập khẩu Mặt hàng Than Hoạt tính dùng để lọc nước sinh hoạt

Câu hỏi: 

Chúng tôi dự kiến nhập khẩu mặt hàng Carbon hoạt tính dùng để lọc nước sinh họat.Model:PUREOK85-0820. Mã HS: 38021000. Theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế thì mặt hàng than hoạt tính nếu sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thì sẽ thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Vậy than hoạt tính mà chúng tôi nhập khẩu có thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế hay không (dùng để lọc nước, nước này chỉ sử dụng sinh hoạt không thể uống ngay được)? Nếu có thì thủ tục khi nhập khẩu sẽ bao gồm những gì, chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ nào ngoài chứng từ hàng như nhập khẩu hàng hoá thông thường?

Trả lời: 

 Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Danh mục được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Nguyên tắc sử dụng Danh mục này như sau:

a) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc Chương 2 số này đều được áp dụng.

b) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.

c) Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.

d) Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã số 8 thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.

đ) Các sản phẩm, hàng hóa được quy định trong Danh mục và thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này thì khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin đầy đủ về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.

2. Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm hoặc không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thì không thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Theo đó, căn cứ điểm 8.3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế thì “các tác nhân làm trong/chất trợ lọc (bao gồm than hoạt tính, than không có hoạt tính) thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế nên phải thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm khi nhập khẩu cho hàng hoá thuộc mã HS liên quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể

Nguồn: HQDN, Ảnh: Internet