Preloader Close
15-09 2022
Bạn có đang muốn biết kỹ năng viết CV xuất nhập khẩu – Logistics? Vậy thì nhất định bạn phải đọc qua bài viết này, đặc biệt là các em sinh viên Xuất nhập khẩu – Logistics, thậm chí là những người có kinh nghiệm rồi nhưng đang muốn chuyển việc cũng có thể tham khảo. Các bạn sắp tới sẽ phải làm CV, vậy nên ghi gì vào CV? Bao nhiêu bạn còn không biết ghi như thế nào vào CV để mình sắp tới xin đi thực tập, xin học việc và ứng tuyển các vị trí Xuất nhập khẩu – Logistics hiệu quả hơn. Hãy cùng Hr Lacco tìm hiểu nhé! 1. PERSONAL QUOTE: Câu nói, mô tả ngắn gọn về bản thân – Being a youthful, responsible person with full passion for personal development, learning and thinking outside the box to seize the career opportunities: là một người trẻ và đầy trách nhiệm với sự đam mê phát triển bản thân, học hỏi và suy nghĩ sáng tạo để nắm lấy những cơ hội nghề nghiệp – Youth and yet extremely mature; willing to learn and grow; Passionate about achieving as challenging position which allows meaningful contributions to a business’ success. Trẻ và có suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng học tập và phát triển;mong muốn đạt được những vị trí đầy thử thách để đóng góp cho sự phát triển của công ty. 2. CAREER OBJECTIVE: mục tiêu nghề nghiệp a, Short and mid-term objectives: mục tiêu ngắn và trung hạn – Acquire experiences from jobs to build up my own qualities and make money for living: có kinh nghiệm làm việc để phát triển khả năng bản thân và kiếm tiền trang trải cuộc sống – Looking for a position in a professional, active and challenging working environment, especially Export – import as well as Logistics companies: tìm kiếm một vị trí trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thử thách, đặc biệt trong các công ty xuất nhập khẩu và logistics – Sparing no efforts to well perform my responsibility and contributing to the development of the company: không tiếc công sức để thể hiện khả năng và đóng góp cho sự phát triển của công ty – Improving knowledge as well as experiences in Export – import / Logistics areas and willing to seize opportunities to develop career: nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics và sẵn sàng nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp – Further studying and developing soft skills, leadership skills and other important skills: học hỏi và phát triển thêm kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo và các kỹ năng khác – Obtain a suitable position in export-import/logistics field that I can contribute my best knowledge, experience and skills to the development of the company: có một vị trí phù hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/logistics để có thể đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tốt nhất của tôi cho sự phát triển của công ty – Learn more new things in international/multinational environment to accumulate much experience for future promotion: học hỏi những điều mới trong môi trường quốc tế/đa quốc gia để tích lũy nhiều kinh nghiệm cho sự thăng tiến trong tương lai – Become a professional Sales/Documentations/Operations staff in next 1-2 years: trở thành nhân viên bán hàng/chứng từ/giao nhận hiện trường chuyên nghiệp trong 1-2 năm tới – Continuously improve personal qualifications, accumulate/get more experience to successfully complete the ordered tasks and maximum devote to the company: luôn luôn phát triển khả năng bản thân, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và cống hiến tối đa cho công ty b, Long – term objective: mục tiêu dài hạn – Becoming a senior manager at an Export – import / a Logistics company in next 5 years: trở thành Quản lý trong công ty XNK/Logistics trong 5 năm tới – Become an export-import superintendent/manager in the coming 3-5 years: trở thành người giám sát/quản lý Xuất nhập khẩu trong vòng 3-5 năm tới – Become an expert in export – import field / Logistics field/ Supply chain management: trở thành một chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/lĩnh vực Logistics/quản lý chuỗi cung ứng (SCM) 3. SKILLS: Kỹ năng – Communication skills: The experiences at work as well as taking part in outside activities has helped me improve my ability to well communicate with people. It also taught me the importance of listening and respecting the others Kỹ năng giao tiếp: kinh nghiệm làm việc cũng như việc tham gia các hoạt động bên ngoài giúp tôi nâng cao khả năng giao tiếp tốt với người khác. Nó cũng dạy tôi sự quan trọng của việc lắng nghe và tôn trọng người khác – Good at communication, negotiation and persuasion skills: có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt – Strong communication, negotiation, presentation skills: kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt – Comprehensive understanding of international commercial activities: hiểu biết các hoạt động thương mại quốc tế – Basic mathematical and logical skills: có khả năng tính toán và suy luận logic – Effective leadership and teamwork skills: có khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm – Ability to use English specialized in commercial correspondence, email and international transactions: có kỹ năng tiếng Anh đặc biệt trong thư tín thương mại, email và giao dịch quốc tế – Pretty good at Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft Powerpoint: khả năng sử dụng Word, Excel, Powerpoint (MOS) tốt – Be proficiency in MOS, social networkd( Facebook, Linkedin, Instagram…): sử dụng tốt tin học văn phòng, mạng xã hội Facebook, Linkedin, Instagram… – Computer literacy: Microsoft Office (Words, Excel, and PowerPoint): sử dụng tốt MOS – Fluency in listening, speaking, reading and writing in English: trôi chảy trong nghe, nói, đọc,viết Tiếng Anh – Efficient speaker and writer in English: nói và viết Tiếng Anh tốt – Good skills in teamwork, time management and problems solving: kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề – Efficiently working in group and individual/be able to work independently or in group/ Good team player with the ability to work independently/ can work both individually and as part of team, virtual teams included.: có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt – Good at organizing, dividing the tasks in teamwork: có khả năng tổ chức tốt, phân công nhiệm vụ khi làm việc nhóm – Ability of Foreign languages: + Vietnamese – Mother tongue + English: Excellent/Advaced + Japanese: Fair/Intermediate/Medium Good + Chinese: Beginner/Starter – Communication, negotiation and time management skills are the main reasons for my confidence: kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian là những lý do chính cho sự tự tin của tôi 4. PERSONALITY: tính cách, đặc điểm – Creative and critical thinking: Able to provide effective solutions to problems, such as campaigns and dilemmas. Sáng tạo và có tư duy phản biện(biện chứng): có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề, như trong các chiến dịch hay các tình huống khó – Characteristic traits (đặc điểm cá tính): Integrity/straight-forward (chính trực/thẳng thắn), self-motivated (tạo động lực cho bản thân), perfectionism (theo chủ nghĩa cầu toàn), hot-tempered (nóng tính) – Be enthusiastic and highly responsible in work: nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc – Have analytical thinking: có óc phân tích – Full of working responsibility and enthusiasm: đầy trách nhiệm và nhiệt tình với công việc – High sense of responsibility and carefulness in all works are my greatest strengths: tinh thần trách nhiệm cao với công việc và sự cẩn thận trong công việc là điểm mạnh nhất của tôi – Great sense of responsibility and eagerness to learn: có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng học hỏi – Be friendly and have a bit sense of humor: thân thiện và có chút khá hài hước – Proactive, self-motivated and keen to learn to self-develop: chủ động, tạo động lực cho bản thân và sẵn sàng học hỏi phát triển bản thân – Eager to learn new things and be able to work under high pressure: có tinh thần ham học hỏi và có thể làm việc dưới áp lực cao – Work well under pressure with multiple deadlines/ Ability to work under pressure and meet tight deadlines: làm việc với áp lực công việc cao cho nhiều mục tiêu phải hoàn thành – Willing to challenge new things/willing to face new challenges in work/: sẵn sàng thử thách điều mới/sẵn sàng đối mặt các thử thách mới trong công việc – Quickly adapt to new working environment: thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới – Eagerness to learn and be ambitious for promotion: sẵn sàng học hỏi/ mong muốn thăng tiến trong công việc – Be extrovert, easy going and open- minded: hướng ngoại, dễ gần và cởi mở – Be a hardworking and careful, meticulous person: là người chăm chỉ và cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc – Be straightforward = down-right: thẳng thắn – Be optimistic/be an optimist: là một người lạc quan – Able to communicate and present confidently in a crowd: có khả năng giao tiếp và thuyết trình tự tin trước đám đông – Be sociable, Easy to make friends and get on well with other people: hòa đồng, dễ dàng kết bạn và hòa hợp cùng người khác – Be sensitive and understand other people psychology: nhaỵ cảm và có khả năng hiểu tâm lý người khác – I am a Go-getter: tôi là người quyết tâm, có tham vọng – Be well-organized and Innovative: biết sắp xếp khoa học và có óc sáng tạo – I am Detail-oriented: tôi là người có óc quan sát chi tiết – Be flexible and versatile in work: linh hoạt và đa năng trong công việc 5. Weaknesss: điểm yếu – Lack of practical working experience: thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế – Hot-tempered and sometimes cannot control my mood: nóng tính và nhiều khi không thể kiểm soát cảm xúc – Sometimes I am too Result-oriented: nhiều khi tôi quá chú trọng về kết quả – Before I was an introvert person: trước đây tôi là người hướng nội – I am a perfectionist so that sometimes I make decisions: tôi là người cầu toàn nên nhiều khi ra quyết định chậm – I am over detail-oriented: tôi làm việc quá chú ý vào chi tiết 6. Working Experience – Kinh nghiệm làm việc a. Documentation/C.S Staff (Docs/Cus): nhân viên chứng từ/hỗ trợ – Receive SI and make the Bill of Lading, Airway Bill: nhận SI và làm BL, AWB – Prepare Export & Import shipping documents such as: Commercial Invoice, Packing List, CO, Fumigation, Phytosanitary, CQ…: chuẩn bị các chứng từ … – Handle Customs declaration: ECUS/VNACCS: truyền khai báo hải quan Ecus/Vnaccs – Receive pre-alert, submit manifest and VGM to shipping lines: nhận pre-alert, khai manifest và VGM cho hãng tàu – Keep track of documents procedures and storing: theo dõi tiến độ và lưu trữ chứng từ – Support accounting dept with Bill, Debit note and taxation if required: hỗ trợ bộ phận kế toán về hóa đơn, giấy báo nợ và thuế nếu được yêu cầu – Check consignment status, work with agent for free time: kiểm tra tình trạng lô hàng, xin ngày free – Cooperating with other depts to complete the mutual task: phối hợp cùng các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ chung Các bạn có thể tham khảo về mô tả công việc chi tiết của vị trí nhân viên chứng từ b. Logistics Sales Executive: nhân viên sales Logistics – Collect potential customers’ information(email, mobile): thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (email và số di động) – Arrange and manage customer’s info effectively and logically: sắp xếp và quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, khoa học – Search for new customers and make sure the sales target monthly: tìm kiếm khách hàng mới đảm bảo doanh số hàng tháng – Update freight(A/F and O/F) from shipping lines and overseas shipping agent: cập nhật cước (cước air và cước biển) từ hãng tàu và đại lý – Prepare Freight quotation and send to Customers: chuẩn bị báo giá vận tải và gửi khách hàng – Do email marketing to potential customers/make cold call (telesales)/set up a meeting with customers to introduce service: gửi email/gọi điện thoại/xây dựng những cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng để giới thiệu dịch vụ – Take care current jobs and handle if trouble arise: theo dõi các nghiệp vụ và xử lý phát sinh nếu có – Cooperate with Docs/Ops/Cus/Coordinator dept to handle jobs: kết hợp bộ phận chứng từ/hiện trường/hỗ trợ/điều phối để xử lý nghiệp vụ lô hàng – Make plan and collect customers’ loans: lên kế hoạch và thu hồi công nợ khách hàng c. Purchasing Staff – Nhân viên mua hàng – Search and work with domestic/overseas suppliers: tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp nội địa/nước ngoài – Arrange inquiry and request for quotations: chuẩn bị hỏi hàng và gửi yêu cầu báo giá – Study quotation and negotiate to choose the appropriate suppliers: nghiên cứu báo giá và đàm phán chọn lựa nhà cung cấp phù hợp – Make the Purchase order. Arrange international payment (LC, TT, DP) and follow the shipment progress: soạn đơn đặt hàng, làm thanh toán quốc tế(LC, TT, DP) và theo dõi tiến độ đơn hàng – Check and store the importing documents: kiểm tra và lưu trữ chứng từ – Cooperate with forwarder/logistics partners to arrange for customs clearance and transportation to warehouse: kết hợp với công ty giao nhận tiến hành thông quan hải quan và giao hàng về kho – Cooperate with sales dept/production dept to prepare for next order plans: kết hợp cùng bộ phận bán hàng/sản xuất để chuẩn bị kế hoạch đặt hàng mới – Support Accounting Dept with Bill, taxation and other given tasks: hỗ trợ bộ phận kế toán về hóa đơn, thuế và các yêu cầu khác d. Export Sales – Search for potential customers by using B2B website, social networks and other channels: tìm kiếm khách hàng mới bằng b2b web, mạng xã hội và kênh khác – Do email and digital marketing to approach potential customers: gửi email marketing, các kênh marketing khác tiếp cận khách hàng – Prepare and send quotation/offer: chuẩn bị và gửi báo giá cho khách hàng – Do transaction, negotiation with customers. Arrange for direct meeting and take customers to factory/plants: giao dịch, đàm phán với khách hàng. Sắp xếp gặp gỡ, dẫn khách hàng thăm nhà máy, xưởng – Arrange and prepare for PI and Sales Contract. Follow the production and shipment: chuẩn bị PI, SC, theo dõi quá trình sản xuất và giao hàng – Follow and handle the customs clearance and Arrange for shipping documents to submit and collect money from buyers: theo dõi và làm thủ tục thông quan, chuẩn bị chứng từ xuất trình đòi tiền khách hàng – Take care of customers and push for new order plans: chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin giao hàng – Work with forwarder to update the freight, consignment status: Làm việc cùng forwarder cập nhật cước và tình hình lô hàng … e. Newly-graduated Students (Freshman): sinh viên mới tốt nghiệp Sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thì viết ra sao? Các bạn tốt nhất hãy viết các kỹ năng, kiến thức cứng các bạn đã học được, ví dụ như sau: COMPLETE EXPORT – MPORT AND LOGISTICS TRAINING COURSE AT HALE EXIM TRAINING CENTER – Fully understanding of Export – import process with customs policy: hiểu rõ về quy trình xuất-nhập khẩu hàng hóa và chính sách hải quan – Basic knowledge of Logistics: Incoterms, air/sea/road fee and surcharges, transportation, handling process for an inbound/outbound shipment: kiến thức nền tảng về Logistics như Incoterms, cước/phụ phí hàng không/biển/bộ, vận tải, quy trình triển khai các lô hàng xuất nhập khẩu – International payment: LC, TT, DP (documents, application process, fee, risk): hiểu rõ thanh toán quốc tế về LC, TT, DP (cách mở, chi phí mở, các chứng từ giao dịch thanh toán quốc tế, rủi ro) – Shipping Documents: Invoice, PL, CO, BL/AWB, Fumigation, Phytosanitary, CQ, CA, MSDS, Insurance, Shipping cert, other certs… Làm các chứng từ xuất nhập khẩu:... – Customs procedures: using ECUS/VNACCS, check HS code, customs policies for many goods and categories Nắm thủ tục hải quan: biết sử dụng ECUS/VNACCS, tra mã HS, chính sách chuyên ngnahf các mặt hàng và nhóm hàng quản lý – International transaction: Email (Offer, Inquiry, Quotation, Claim, samples…), practical negotiation skills. Prepare for PO, PI and Sales Contract Giao dịch quốc tế: email thư tín ngoại thương (chào hàng, hỏi hàng. báo giá, khiếu nại, hàng mẫu…), kỹ năng đàm phán thực tế Chuẩn bị PO, PI và SC – Proficient in using B2B websites, well equipped the social networks, digital marketing and brandname used for practical works Sử dụng thành thạo B2B websites, trang bị kỹ về mạng xã hội và kỹ năng digital marketing phục vụ công việc thực tế hàng ngày – Well – equipped for English used in practical cases and work in Export – Import – Logistics: trang bị đầy đủ tiếng Anh chuyên ngành thực tế cho Xuất nhập khẩu – Logistics – Basic knowledge of Processing: kiến thức nền tảng về gia công/chế xuất … Có các vị trí đã có kinh nghiệm thì tham khảo các mô tả của Sales, Docs, Cus, Purchase. Còn các em sinh viên có thể tham khảo cách cuối và làm cho CV của mình hay nhất. Chúc các bạn sẽ có công việc tốt nhất thời gian tới đây. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các tuyển dụng các vị trí chuyên môn về sale logistics, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan,... thì Công ty Giao nhận vận tải quốc tế Lacco vẫn liên tục tuyển dụng và chào đón các bạn sinh viên trẻ hay có ít kinh nghiệm để tham gia vào gia đình chúng tôi. Hãy theo dõi để dễ dàng nắm bắt cơ hội sự nghiệp cho mình nhé. Nguồn: Mr Ha Le
Chia sẻ bài viết
14-09 2022
Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của nhu cầu hàng hóa mạnh mẽ và những đặc điểm thuận lợi về chính trị, xã hội, nguồn nhân lực, vị trí địa lý,... Việt Nam đang dần trở thành công xưởng thế giới mới và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao ngày càng mở rộng. Do đó, nhu cầu về các dịch vụ logistics ngày càng tăng và đòi hỏi nghiệp vụ logistics phải vững chắc. Các dịch vụ logistics khu công nghiệp gồm những gì? các công ty logistics uy tín hiện nay? I. Các dịch vụ Logistics khu công nghiệp Căn cứ theo điều 233 Luật thương mại 2005, dịch vụ logistics được định nghĩa cụ thể như sau: “ Dịch vụ logistics là thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.” Các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế nêu trên đều nằm trong các dịch vụ logistics. Như vậy, các dịch vụ logistics khu công nghiệp bao gồm các hoạt động như: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa (vận chuyển hàng hóa từ kho hàng đến điểm đích) - Dịch vụ kho bãi (bao gồm các dịch vụ lưu kho và lưu bãi) - Dịch vụ hải quan (khai báo hải quan, làm tờ khai và giải quyết các thủ tục hải quan theo yêu cầu) - Dịch vụ xin giấy phép chuyên ngành (phụ thuộc vào từng thị trường và hàng hóa xuất nhập khẩu) - Dịch vụ thuê container - Dịch vụ đóng gói, xếp hàng lên container và các dịch vụ khác nhằm phục vụ vào chuỗi cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu xã hội, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và thiết bị công nghiệp quốc tế bao gồm các nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao và các khách hàng thương mại lớn. Các mặt hàng chủ yếu như: nguyên phụ liệu sản xuất cho các khu công nghiệp, hàng siêu trường siêu trọng, hàng quá khổ quá tải, hàng cồng kềnh, các thiết bị máy móc… và hàng hóa trong khu công nghiệp. II. Đơn vị cung cấp dịch vụ khu công nghiệp uy tín Nhằm đáp ứng vào chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị máy móc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao trong nước hoạt động thuận lợi, đều đặn. Công ty CP giao nhận vận tải quốc tế Lacco - đơn vị có 15 năm kinh nghiệm trong Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói, uy tín, phục vụ các loại hàng hóa như: + Hàng quá khổ, quá tải + Vận chuyển hàng cồng kềnh + Các loại hàng lẻ, hàng nguyên container,... + Hàng phục vụ hội chợ, triển lãm + Hàng dự án Và các dịch vụ kho bãi theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty Lacco cũng chủ động các phương án vận chuyển bằng mọi phương thức vận chuyển như: + Vận chuyển đường bộ: Bằng xe tải, container, ghép xe,... theo nhu cầu về thời gian, hàng hóa và loại xe vận chuyển của khách hàng. + Vận chuyển đường biển: Hình thức vận chuyển phổ biến nhất hiện này với các tuyến đường vận chuyển nội địa và quốc tế. + Vận chuyển đường hàng không: Nhằm tối ưu thời gian vận chuyển + Vận chuyển đường sắt. Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ về công ty Lacco theo địa chỉ hotline: 0906 23 5599 hoặc email: info@lacco.com.vn để được hỗ trợ nhanh và chi tiết về chi phí vận chuyển, quy trình vận chuyển,....
Chia sẻ bài viết
14-09 2022
Để các doanh nghiệp nắm được chi tiết hơn về quyền lợi ưu tiên khi làm thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp ưu tiên, các bạn có thể tham khảo tại chương II, thông tư số 72/2015/TT-BTC của bộ tài chính quy định chi tiết về chế độ ưu tiên khi làm thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp ưu tiên. Cụ thể như sau: Tham khảo:Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên 1. Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa Khi xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp ưu tiên sẽ được miễn trừ kiểm tra chứng từ trừ những trường hợp có dấu hiệu bất thường, có hành vi vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra ngẫu nhiên quy định tại Điều này. Bên cạnh đó, Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải được thực hiện bằng máy soi. 2. Thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh Doanh nghiệp vẫn sẽ được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan nếu chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan bằng Tờ khai giấy (mẫu 01/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) 3. Ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 8 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc. Nếu doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước hoặc lấy mẫu thì được ưu tiên làm thủ tục xem hàng trước, lấy mẫu trước. Đồng thời cũng được ưu tiên xếp dỡ, giao nhận hàng hóa trước khi hàng đến cảng. 4. Kiểm tra chuyên ngành Nếu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì cơ quan hải quan chấp nhận khai báo của doanh nghiệp về việc hàng hóa đã đáp ứng quy định chuyên ngành để thông quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan. Hàng của doanh nghiệp sẽ được đưa về kho chờ kết quả kiểm tra. Doanh nghiệp được đưa hàng hóa nhập khẩu về kho của doanh nghiệp để bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành. 5. Doanh nghiệp được ưu tiên về Thủ tục thuế Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Được nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập gia công, nhập sản xuất xuất khẩu trong thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ưu tiên cũng sẽ được ưu tiên thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. 6. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau. Thủ tục hải quan thực hiện như khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. 7. Kiểm tra sau thông quan Doanh nghiệp được ưu tiên miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan không quá 1 lần trong 3 năm liên tục trên cơ sở quản lý rủi ro kể từ ngày được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. Trên đây là một số những thông tin chi tiết về quyền lợi của doanh nghiệp ưu khi làm thủ tục hải quan. Để được hỗ trợ chi tiết về quy trình làm thủ hải quan và các dịch vụ logistics khác, các bạn hãy liên hệ trực tiếp về công ty Lacco để đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi hỗ trợ chi tiết, cụ thể đối với từng loại hàng hóa cố định. Chi tiết liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
14-09 2022
Trở thành doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp sẽ được hưởng rất nhiều chế độ ưu đãi từ cơ quan hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa và làm thủ tục hải quan. Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Lacco sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được chi tiết các thông tin về thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp ưu tiên và các điều kiện để trở thành doanh nghiệp ưu tiên của hải quan. I. Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Hiện nay, trên các văn bản pháp luật chưa có định nghĩa rõ ràng về doanh nghiệp ưu tiên. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 72/2015/TT-BTC, các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên và được hưởng nhiều đặc quyền, ưu đãi,... trong quá trình xuất nhập khẩu so với các doanh nghiệp thông thường. Dự án doanh nghiệp ưu tiên là dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản và được cơ quan hải quan công nhận áp dụng chế độ ưu tiên. Tham khảo: Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên? II. Các chế độ ưu tiên trong hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển thị trường Khi được xét duyệt vào danh sách doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp này sẽ được: + Hưởng các chế độ ưu đãi của cơ quan hải quan trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. + Tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp ưu tiên - Nơi tập hợp của những doanh nghiệp, tổ chức có quy mô và sức ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. + Tiếp cận với các cơ hội hợp tác kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản lý doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào quá trình xây dựng và điều chỉnh chính sách quản lý, trong đó có chính sách về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan. Về thương mại quốc tế, các doanh nghiệp này được công nhận về mức độ uy tín và năng lực kinh tế. Do đó, khi Việt Nam áp dụng Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau (MRA) với các quốc gia như Hàn Quốc, ASEAN, các doanh nghiệp được công nhận ưu tiên có thể tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi được tiếp cận gần hơn, nhanh hơn với nhiều khách hàng mới và tiềm năng tại các nước đối tác. III. Các điều kiện để được hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên Để được hải quan xét duyệt và công nhận trở thành doanh nghiệp ưu tiên, các doanh nghiệp cần đáp ứng được 6 điều kiện cơ bản như sau: 1. Tuân thủ các quy định pháp luật về hải quan và thuế Do thẩm quyền công nhận doanh nghiệp ưu tiên là cơ quan Hải quan. Do đó, điều kiện đầu tiên để xét duyệt phải phải thực hiện đúng các quy định pháp luật và đóng thuế theo yêu cầu. Cụ thể: Trong thời hạn 02 năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau: - Trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; - Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; - Không nợ thuế quá hạn theo quy định. 2. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đối với doanh nghiệp ưu tiên Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp muốn được ưu tiên phải đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên hoặc đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên. Đối với hàng nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam thì phải đạt kim ngạch xuất khẩu từ 30 triệu USD/năm trở lên. Lưu ý: - Kim ngạch quy định trên tính trong 02 năm liên tục, gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị xem xét (trừ bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác). - Không áp dụng điều kiện kim ngạch xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp công nghệ cao. 3. Điều kiện về thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử Doanh nghiệp làm sử dụng thủ tục hải quan và thuế điện tử là điều kiện bắt buộc phải thực hiện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải thiết lập chương trình quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu trên hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo các yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan. 4. Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Một trong những điều kiện để trở thành doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp phải tiến hành thanh toán lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng. Tham khảo: Quy trình thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu 5. Điều kiện về kế toán, kiểm toán đối với doanh nghiệp ưu tiên Việc kế toán và kiểm toán của doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. 6. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ - Thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; - Trang bị đầy đủ các giải pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình thực hiện các hoạt động trong dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. IV. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên hải quan Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định, có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận. Hồ sơ gồm có: - Văn bản đề nghị theo mẫu 02a/DNUT ban hành kèm Thông tư số 72/2015/TT-BTC: 01 bản chính - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp - Báo cáo kiểm toán trong 02 (hai) năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp - Bản kết luận thanh tra trong 02 (hai) năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp - Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính - Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp. Đối với dự án đầu tư trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi cấp phép đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chủ đầu tư có hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Hồ sơ bao gồm: - Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ theo mẫu 02b/DNUT ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 72/2015/TT-BTC: 01 bản chính - Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật: 01 bản chụp. Trên đây là những chia sẻ chi tiết, giải thích Doanh nghiệp ưu tiên là gì? Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên và các chế độ ưu đãi của hải quan đối với các doanh nghiệp và điều kiện để được xét duyệt để được trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, thuế quan hàng hóa,... và các thủ tục liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế, các bạn hãy liên hệ với công ty Lacco để được tư vấn đối với các trường hợp chi tiết. Chi tiết liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
12-09 2022
Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều trong việc thi hành Luật Thuế xuất nhập khẩu hàng gia công. Cụ thể một số điều sửa đổi như sau: 1. Quy định miễn thuế đối với hàng nguyên liệu gia công nhập khẩu Tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã sửa đổi và quy định chi tiết về giá thuê đối với hàng sản phẩm gia công xuất khẩu. Quy định nêu rõ, sản phẩm gia công xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo chỉ định của bên đặt gia công. Trong đó, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu theo quy định điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP phải là sản phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa xuất khẩu. 2. Quy định về người nộp thuế hoặc đơn vị nhận gia công lại cho người nộp thuế Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế phải có cơ sở sản xuất (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công) và thông báo cơ sở gia công, sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công lại), hợp đồng và phụ lục hợp đồng gia công (bao gồm cả hợp đồng và phụ lục gia công lại) theo quy định của pháp luật về hải quan để cơ quan Hải quan theo dõi, quản lý hàng hóa nhập khẩu đúng bản chất để gia công, phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan. Bạn nên biết:Hàng gia công xuất khẩu có chịu thuế không? Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng bổ sung quy định trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì bị xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (điểm b, khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP không quy định việc xử phạt nếu người nộp thuế thông báo cơ sở gia công không đúng thời hạn). Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu và áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam. Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng đã làm rõ trách nhiệm của người nộp thuế (người có hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài) phải quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế để xác định chính xác hàng hóa đã được nhập khẩu miễn thuế. Bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu để gia công, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công xuất khẩu trả cho bên nước ngoài đặt gia công được miễn thuế xuất nhập khẩu (nếu bán cho bên thứ 3 ở nước ngoài thì không được miễn thuế). 3. Loại bỏ quy định về tỷ lệ 3% của phế liệu, phế phẩm Đồng thời, Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng đã loại bỏ quy định về tỷ lệ 3% của phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công. Sửa đổi quy định về việc nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Thuế để tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp, tránh phát sinh vướng mắc khi kê khai, khấu trừ thuế. Tham khảo:Hàng thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất không được miễn thuế nhập khẩu 4. Quy định nộp thuế, xử lý tờ khai với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã bổ sung quy định về xử lý thuế và thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu để phù hợp với khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, quy định về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. Theo đó, đối với những sản phẩm không được xuất khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu dư thừa thì người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp thuế với cơ quan Hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới (trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định). Trường hợp hàng nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu, người xuất khẩu tại chỗ phải thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ để áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, đảm bảo quản lý chặt chẽ tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Quy định này được đưa vào nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế và đảm bảo minh bạch về thủ tục hải quan. 5. Quy định về đăng ký loại hình đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ Bên cạnh những quy định về thuế quan đối với hàng xuất khẩu hàng gia công, Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng bổ sung thêm các quy định về đăng ký loại hình đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ. Tham khảo:Quy trình thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ Đối với hàng nhập khẩu tại chỗ đăng ký theo loại hình gia công được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định 18/2021/NĐ-CP có bổ sung thêm, đối với trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định để phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ. Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về mức thuế xuất khẩu hàng gia công đối với từng loại hàng hóa cụ thể, các bạn hãy liên hệ về đơn vị giao nhận vận tải quốc tế chuyên nghiệp - Lacco để được các chuyên viên có chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm tư vấn. Thông tin liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
12-09 2022
Từ ngày 03/11 đến 07/11 năm 2022, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân Đội (CETPA) thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp tổ chức chương trình Hội chợ triển lãm “Chào mừng năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Khu trưng bày triển lãm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế (Lao-Itecc), Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. Đây là hoạt động nổi bật kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân Đội (CETPA) kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham gia. Nội dung chi tiết về hội chợ triển lãm “Chào mừng năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” Hội chợ triển lãm “Chào mừng năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” được tổ chức trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022. Quy mô hội chợ triển lãm tương đương 200 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3m x 3m). Chương trình mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động thương mại thông qua việc mang tới những cơ hội xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và phát triển, mở rộng thị trường mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam tại Lào. Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa về khía cạnh chính trị - kinh tế - xã hội như: Triển lãm ảnh và hiện vật trưng bày, giới thiệu về quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam, Lào và quốc tế, các chương trình Khảo sát thị trường tại Thái Lan kết hợp Hội thảo - Tọa đàm, các hoạt động kết nối giao thương, cung - cầu công nghệ... Quý đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia có thể tải Hồ sơ đăng ký theo mẫu tại các đường link dưới đây:Mẫu hồ sơ đối với đơn vị, doanh nghiệp Quân độiMẫu hồ sơ đăng ký đối với doanh nghiệp khác Một số lưu ý:- Quý đơn vị, doanh nghiệp khi đăng ký tham gia, gửi thêm 01 bản mềm Hồ sơ tham dự về địa chỉ:tttl@ckt.gov.vn(gửi kèm theo 01 ảnh logo doanh nghiệp và 03 ảnh sản phẩm để giới thiệu trên catalogue của Hội chợ).- Thời hạn đăng ký tham gia:chậm nhất ngày 15 tháng 10 năm 2022(căn cứ thời gian trên phong bì gửi). Do số lượng gian hàng có hạn, Trung tâm Triển lãm và XTTM quân đội sẽ ưu tiên sắp xếp vị trí gian hàng cho các doanh nghiệp có hồ sơ đăng ký sớm, đầy đủ và sẽ thông báo chính thức tới các doanh nghiệp sau khi danh sách các doanh nghiệp tham gia được phê duyệt.Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI (CETPA)Địa chỉ: 203 Giảng Võ, Ba Đình, Hà NộiĐiện thoại: (84-24) 3512 0622; (84-69) 58 7484Fax: (84-24)35120622 E-mail: tttl@ckt.gov.vnHotline: 0983 140982 (Mr. Huy)Website:www.ckt.gov.vn-www.doemod.gov.vnCHI NHÁNH PHÍA NAM (SCETPA)Địa chỉ: Số 19A đường Cộng Hòa - P.12 - Quận Tân Bình - TP.HCMĐiện thoại: (84-28)62966507 - (84-69)662330Fax: (84-8)62966509Hotline: 0989 111998 (Ms. Hương)E-mail:scetpa19a@gmail.com Nguồn: http://ckt.gov.vn/ Tự hào là đơn vị forwarder, đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội/Cục Kinh tế/BQP tham gia vận chuyển hàng hội chợ, triển lãm phục vụ khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình "Hội chợ Việt Nam - Lào 2022" Từ ngày 25 – 29/8/2022 vừa qua. Công ty Lacco sẵn sàng tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm “Chào mừng năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”tháng 11 tới đây. Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ về các thông tin thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hội chợ Việt Nam - Lào. Chi tiết liên hệ:Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99